Contract cadru

                                                                                                     CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

                                                                                                                                                                          Nr. .. .din data .......

 

P?r?ile contractante:

Societatea  SC BIB 4 TRAVEL SRL cu Rm Valcea, Intrarea Democratiei, nr 9  punct de lucru Rm Valvea, Bulevardul Dem  Radulescu,  email: office@4travel.ro,Cod de Înregistrare Fiscal? 40628102, ?nregistrat? la Registrul Comer?ului sub num?rul J38/285/2019 capital social 25000  lei, titular? a Licen?ei de turism nr. 1972, pentru Agen?ia de Turism 4 Travel, Conturi bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA: Cont: RO36BTRLRONCRT0487951301 (lei) ?i RO83BTRLEURCRT0487951301 (euro), swift code:BTRLRO22ABA, reprezentat? prin Buhariu Ionut Bogdan – Administrator, denumit? în continuare AGEN?IA 

 

?i Domnul/Doamna   ..........................................................................domiciliat/domiciliat? în  ...................................  , STR. ................. NR. ...., BL...... AP ..... nr telefon ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/c?r?ii de identitate seria ................. eliberat/eliberat? de SPCLEP ........................   , la data de- .................., CNP  ...................................-   ?n calitate de TURIST.

 Au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de c?tre Agen?ie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn?, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract ?i eliberarea documentelor de plat? ?i c?l?torie.

1.2 Servicii contractate/num?r de persoane/nume ?i prenume beneficiari

......................................

.......................................

........................................                                        

Statusul rezerv?rii/comenzii ?n momentul ?ncheierii contractului (confirmat?, neconfirmat? - ?n curs de confirmare) ......................

În cazul neconfirm?rii serviciilor (cazare, transport etc), agen?ia va oferi turistului o variant? alternativ? sau va returna integral avansul.

 

 II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie dup? caz în oricare din urm?toarele situa?ii :

a) în momentul semn?rii lui de c?tre turist sau prin acceptarea condi?iilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul prime?te confirmarea scris? a rezerv?rii  de la Agen?ie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comand?. Este responsabilitatea agen?iei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac? rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv?ri de servicii, agen?ia poate solicita un avans cuprins ?ntre 20 - 80 % din pre?ul pachetului sau plata integral? a contravalorii pachetului, în func?ie de data la care turistul solicit? serviciile. Dac??nscrierea intervine cu mai pu?in de 20 zile ?naintea plec?rii, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespect?rii termenelor de plat?, Tour Operatorul ??i rezerv? dreptul de a anula rezervarea.

1. În cazul în care con?inutul bonului de comand? nu difer? de con?inutul confirm?rii  c?l?toriei turistice ?i confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul care decide s? renun?e la c?l?toria turistic?, datoreaz? agen?iei penalit??i conform cap. VI din prezentul contract.

2. În cazul în care con?inutul bonului de comand? difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice primite în scris de la agen?ie sau dac? aceast? confirmare nu s-a f?cut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul poate considera c? voiajul nu a fost rezervat ?i are dreptul la rambursarea imediat? a tuturor sumelor deja pl?tite.

c) în momentul eliber?rii documentelor de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen?iei de turism sau exist? deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozi?ia turistului sub form? de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agen?iei sau alte mijloace de comunicare electronic? (e-mail, fax, etc.), obliga?ia de informare a turistului este considerat? îndeplinit? prin înscrierea acestei informa?ii în oricare dintre documentele de c?l?torie sau documentele fiscale furnizate de agen?ie, nefiind necesar? încheierea în form? scris? a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac? prezentul contract prezentat turistului în modalit??ile prev?zute mai sus, con?ine informa?iile prev?zute la art. 12 alin. (2) din Ordonan?a Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informa?iile ?i fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative ?i au caracter informativ, f?r? îns? a afecta calitatea ?i cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.3. Contractul înceteaz? de drept odat? cu finalizarea prest?rii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de c?l?torie.

  III. Pre?ul contractului ?i modalit??i de plat?

 

3.1. Pre?ul contractului  este de .............  ?i se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen?iei ?i T.V.A.. Dac? pre?ul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comand? (dac? exist?), alte documente de c?l?torie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozi?ie turistului, site-ul agen?iei, alte mijloace de comunicare electronic? ?i/sau pe factur?.

În situa?ia contract?rii serviciilor turistice ?n regim earlybooking, reducerea este inclusa în pachet, iar procentul precizat se aplic? numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitat? de turist, determin? anularea rezerv?rii cu penaliz?ri ?i refacerea acesteia la pre?ul ?i condi?iile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condi?iilor de plat? aplicate rezerv?rilor tip EB determin? modificarea pre?ului pachetului conform ofertei standard.

 3.2. Modalit??i de plat?:

3.2.1. La încheierea contractului se achit?:.................

 

a)  Achitat avans .......    .   Rest de plata ...............- pana in  ......................

b) plata integral? a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Dep??irea termenului de plat? determin? aplicarea unei penalit??i de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadent??i neachitat?.

 3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata final? se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesit? confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plat? comunicate de agen?ie în scris prin bonul de comand? sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile turistice care nu necesit? confirmare din partea  prestatorilor, dup? cum urmeaz?:

A. termene de plat? ofert? STANDARD

30% din pre?ul pachetului turistic la înscriere;

70% din pre?ul pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plec?rii;

B. termene de plat? ofert?  EARLY BOOKING

30% din pre?ul pachetului turistic la înscriere;

40% din pre?ul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de EarlyBooking;

30%  din pre?ul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea plec?rii.

Condi?iile de plat? de mai sus (ofert? standard ?i ofert?earlybooking) se aplic? în toate cazurile, cu excep?ia celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de achitare (vezi condi?iile ofertei sau ale programului turistic.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singur? moned?, în valuta specificat?în contract sau în RON la cursul de vânzare spot comunicat de  Banca Transilvania S.A.  în ziua emiterii facturi, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.

 IV. Drepturile ?i obliga?iile Agen?iei

4.1. Agen?ia se oblig? s? furnizeze turistului un bon de comand?numai în situa?ia solicit?rii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agen?iei de turism ?i care necesit? confirmarea rezerv?rii din partea altor prestatori. În cazul solicit?rii unor pachete de servicii turistice care se reg?sesc în oferta proprie a agen?iei de turism, sau în cazul în care exist? deja confirmare asupra rezerv?rii din partea altor prestatori, agen?ia poate furniza turistului un bon de comand?, dac? consider? necesar.

4.2. În cazul modific?rii uneia dintre prevederile esen?iale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de c?l?torie, modificarea categoriei unit??ii de cazare, Agen?ia are obliga?ia de a informa turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristice înainte de data începerii c?l?toriei

În cazurile  prev?zute la pct. 4.7. literele b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.

4.3. În cazul achizi?ion?rii unui pachet de servicii turistice având în componen?? ?i asigurarea transportului pe cale aerian?, Transportatorul Aerian, f?r? a cere acordul agen?iei de turism care deruleaz? programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt? or? decât cea înscris? în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerian? este obligat? s? asiste turi?tii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problem? privind operarea zborului ?i ac?iunile adiacente acestuia intr? în competen?a ?i responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager ?i transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ?i ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situa?ia achizi?ion?rii unui produs de tip croazier?, linia de croazier? poate modifica din motive ce ?in de siguran?a navig?rii, num?rul cabinei ?i loca?ia acesteia pe pun?i (o punte inferioar?, una superioar?, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabin? de aceea?i categorie ca cea rezervat? ini?ial, caz în care turistul nu va fi desp?gubit în nici un mod având în vedere c? este vorba de acela?i tip de cabin? ca ?i cel rezervat.

4.5.  Agen?ia poate modifica pre?ul contractului în sensul major?rii sau mic?or?rii - dup? caz, ar?tând totodat? modul de calcul al major?rilor sau mic?or?rilor de pre? ale contractului ?i numai dac? modificarea are loc ca urmare a varia?iilor costurilor de transport, a redeven?elor ?i a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ?i aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre?urile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec?rii.

4.6. În cazul în care, dup? începerea c?l?toriei turistice, o parte important? din serviciile turistice prev?zute în contract nu este realizat? sau Agen?ia constat? c? nu le va putea realiza, aceasta este obligat?:

a) s? ofere turistului alternative corespunz?toare în vederea continu?rii c?l?toriei turistice f?r? majorarea pre?ului, respectiv serviciile turistice oferite s? fie de aceea?i calitate ?i cantitate;

b) s? restituie turistului sumele ce reprezint? diferen?a dintre serviciile turistice achitate ?i cele efectiv prestate în timpul c?l?toriei turistice;

4.7. Agen?ia este r?spunz?toare pentru buna executare a obliga?iilor asumate prin contract, cu excep?ia urm?toarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas? a obliga?iilor asumate prin contract se datoreaz? turistului;

b) când neîndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unor cauze de for?? major? sau unor împrejur?ri pe care nici Agen?ia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar f?r? a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr?ri sau repara?ii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renun??ri de ultim? or? sau a neob?inerii vizelor pentru to?i participan?ii. Agen?ianu este r?spunz?toare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ?i a altor împrejur?ri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata s? ramburseze valoarea serviciilor achizi?ionate.

c) când neîndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unui ter? care nu are leg?tur? cu furnizarea serviciilor  prev?zute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obliga?iilor au un caracter imprevizibil ?i inevitabil.

În situa?ia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinat? de activitatea hotelierilor,  înainte sau dup? începerea c?l?toriei, Agen?ia va oferi varianta de hotel în aceea?i zon? sau într-o zona apropiat?, la aceea?i categorie sau de o categorie superioar? f?r? s? modifice pre?ul; în cazul în care  situa?ia de suprarezervare (overbooking) este anun?at? turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile înainte de data plec?rii, turistul poate accepta varianta propus? sau poate anula c?l?toria f?r? penaliz?ri, f?r?îns? a avea dreptul de a solicita desp?gubiri suplimentare.

4.8. Agen?ia are obliga?ia s? furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel pu?in  7 zileînainte de data plec?rii, urm?toarele informa?ii:

a) orarele, locurile escalelor ?i leg?turile, precum ?i, dup? caz, locul ce urmeaz? s? fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ?i de fax, adrese e-mail ale reprezentan?ei locale a organizatorului ?i/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un num?r de apel de urgen?? care s? îi permit? contactarea organizatorului ?i/sau a detailistului;

c) pentru c?l?toriile minorilor neînso?i?i de p?rin?i, informa?ii care s? permit? p?rin?ilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz?rii copilului.

 d) obliga?iile turistului prev?zute la pct. 5.10, 5.11 ?i 5.13.

4.9. Agen?ia parte în contract este obligat? s? acorde prompt asisten?? turistului aflat în dificultate, în cazul situa?iilor de for?? major? sau a unui eveniment pe care nici agen?ia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Excursiile op?ionale se efectueaz? la fa?a locului cu agen?ii locale, care  poart?întreaga responsabilitate pentru organizarea ?i desf??urarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor op?ionale nu se încaseaz?în numele ?i pentru Agen?ia Alba Tourism. Pre?urile excursiilor op?ionale pot fi mai mari decât cele cump?rate de la recep?ia hotelurilor, având în vedere c? turi?tii vor avea la dispozi?ie mijloace de transport de la hotel la obiective ?i retur, ghid etc. Pre?ul excursiilor se calculeaz?în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui num?r minim, fie tarifele pot fi majorate propor?ional, fie excursia poate fi anulat?, iar turi?tii putând opta pentru achizi?ionarea excursiei de la recep?ia hotelului în func?ie de disponibilit??i.

V. Drepturile ?i obliga?iile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate s? participe la c?l?toria turistic?, independent de motivele care stau la baza imposibilit??ii de participare acesta poate (în func?ie de condi?iile furnizorilor de servicii: transportatori, sisteme de rezerv?ri etc), s? cesioneze contractul unei ter?e persoane care îndepline?te toate condi?iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga?ia de a anun?a în scris Agen?ia cu cel pu?in zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la c?l?toria turistic? contractat? (cedentul), ter?a persoan? (cesionarul) ?i agen?ia de turism (debitor cedat) urmeaz? a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ?i cesionate.

Pentru c?l?toriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac? exist? posibilitatea transfer?rii locului de zbor. De asemenea, pentru c?l?toriile care necesit?îndeplinirea unor condi?ii speciale, ex: ob?inerea vizelor turistice, se va ?ine seam? de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dup? caz fie cedentului, fie cesionarului, ?i niciodat? Agen?iei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agen?ia reziliaz? contractul cu turistul care cesioneaz? contractul ?i încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaz? pachetul s?u de servicii, precum ?i cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pre?ului c?l?toriei ?i a eventualelor costuri suplimentare ap?rute cu ocazia acestei ced?ri.

5.2. În cazul sejururilor de odihn? ?i/sau de tratament cu locul de desf??urare în România, turistul are obliga?ia s? respecte urm?torul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regul? la ora 18:00 a zilei de intrare ?i se termin? de regul? la ora 12 a zilei de ie?ire înscrise pe documentele de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa?iilor de cazare pân? cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv? a turistului. În func?ie de destina?ie, orele de intrare, respectiv ie?ire, se pot modifica ?i sunt decise de unitatea hotelier?.

5.3. În cazul în care pre?urile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele major?rii, turistul poate rezilia/denun?a unilateral contractul, având îns? dreptul la rambursarea imediat? de c?tre Agen?ie a sumelor pl?tite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat s? comunice Agen?iei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea în?tiin??rii prev?zute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esen?iale ale contractului sau în timp util înainte de începerea c?l?toriei, în cazul aplic?rii clauzelor prev?zute în cap. IV pct. 4.7. literele  b) ?i  c), hot?rârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denun?area unilateral? a contractului f?r? plata penalit??ilor sau

b) acceptarea noilor condi?ii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide s? participe la c?l?toria asupra c?reia s-au operat modific?ri în condi?iile cap. IV pct. 4.2. se consider? c? toate modific?rile au fost acceptate ?i turistul nu poate solicita desp?gubiri ulterioare datorate modific?rilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliaz?/denun?? unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agen?ia anuleaz? c?l?toria turistic? înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) s? accepte la acela?i pre? un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent? sau superioar?, propus de Agen?ie;

b) s? accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar? propus de Agen?ie, cu rambursarea imediat? a diferen?ei de pre?, în sensul ramburs?rii diferen?ei de pre? dintre cele dou? pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) s? i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile men?ionate la pct. 5.6., turistul are dreptul s? solicite Agen?iei ?i o desp?gubire, cuantumul c?reia poate fi stabilit prin acordul comun al p?r?ilor sau în baza unei hot?râri a instan?ei de judecat?,  pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini?ial, cu excep?ia cazurilor în care:

a) anularea s-a f?cut datorit? nerealiz?rii num?rului minim de persoane men?ionat în contract, iar Agen?ia a informat în scris turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristicepremerg?toare datei plec?rii;

b) anularea s-a datorat unui caz de for?? major? (circumstan?e imprevizibile, independente de voin?a celui care le invoc? ?i ale c?ror consecin?e nu au putut fi evitate în ciuda oric?ror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv?rile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit??ii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev?zute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).

c) anularea s-a f?cut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul s? rezilieze/denun?e unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denun?area unilateral? îi este imputabil? este obligat sa desp?gubeasc? Agen?ia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excep?ia cazurilor de for?? major? definite conform legii. Desp?gubirea se poate ridica la maximul pre?ului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege s? se mute la un alt hotel decât cel contractat ini?ial ?i achitat, responsabilitatea financiar? a renun??rii îi apar?ine. Agen?ia va rezolva cerin?ele turistului în limita posibilit??ilor, eventualele diferen?e de pre? urmând a fi suportate de c?tre turist.

Dac? turistul solicit? nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric?rora dintre servicii, aceasta echivaleaz? cu rezilierea/denun?area unilateral? a contractului, cu aplicarea penalit??ilor  prev?zute la Cap. VI  din prezentul contract la momentul respectiv ?i încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat s? achite la recep?ia unit??ii hoteliere taxa de sta?iune, taxa de salubritate, precum ?i alte taxe locale, f?r? a putea pretinde desp?gubiri sau returnarea sumelor de la Agen?ie.

5.11. Turistul este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere actele sale de identitate, precum ?i documentul de c?l?torie eliberat de agen?ie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau de tratament, etc.), în vederea acord?rii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaz? de bilete de odihn? ?i tratament, este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ?i dovada pl??ii contribu?iilor pentru asigur?ri sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cuno?tin?? c? serviciile pe care le achizi?ioneaz? f?r? ca acestea s? fac? parte din contractul cu agen?ia de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla?ia ??rii de destina?ie, iar agen?ia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presta?iilor în cauz?.

5.13. Dac? pentru efectuarea c?l?toriei este necesar? îndeplinirea de c?tre turist a unor formalit??i suplimentare (de ex. c?l?toria împreun? cu minori, situa?ia în care numele turistului este schimbat ca urmare a c?s?toriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obliga?ia de a îndeplini toate cerin?ele legale. Pentru o informare optim?, Agen?ia recomand? ?i consultarea site-ului Poli?iei de Frontier?. În cazul în care turistul nu î?i respect? obliga?ia de a se informa cu privire la formalit??ile suplimentare necesare în vederea efectu?rii c?l?toriei care nu sunt în sarcina Agen?iei (de ex. în cazul c?l?toriei cu minori, împuternicire din partea p?rintelui sau reprezentantului legal ce nu îl înso?e?te, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ?), Agen?ia este exonerat? de orice r?spundere în cazul imposibilit??ii efectu?rii c?l?toriei.

5.14. Agen?ia de turism recomand? turi?tilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.15. În cazul în care o singur? persoan? angajeaz? servicii pentru un num?r mai mare de turi?ti, condi?iile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

 5.16. Turistul este obligat s? foloseasc? mijloacele de transport, camera de hotel ?i bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ?i potrivit destina?iei lor. Agen?ia nu se face vinovat? de eventualele pagube produse sau v?t?m?ri suferite de turist ca urmare a nerespect?rii acestui alineat.

 5.17. Turistul are obliga?ia s? respecte locul, data ?i ora plec?rii atât la dus cât ?i la întors, precum ?i locurile,  datele ?i orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ?i daunele produse ca urmare a nerespect?rii de c?tre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire ?i orarele, vor fi suportate de c?tre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz? pachetul de servicii turistice refuz? s? se mai întoarc? în România ?i autorit??ile din ?ara respectiv? fac cheltuieli de orice natur? cu acesta, turistul respectiv are obliga?ia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 VI. Renun??ri, penaliz?ri, desp?gubiri

6.1. În cazul în care turistul renun?? din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz? Agen?iei penaliz?ri dup? cum urmeaz?:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:

A. Condi?ii de anulare/penaliz?ri ofert? STANDARD

a) 50% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plec?rii;

b) 70% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plec?rii;

c) 80 % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plec?rii;

d) 100% din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plec?rii sau pentru neprezentarea la program.

 B. Condi?ii de anulare/penaliz?ri ofert? EARLY BOOKING

100% din pre?ul pachetului de servicii

 6.1.2 Condi?iile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard ?i se aplic?în toate cazurile, cu excep?ia celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condi?iile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destina?ii exotice, sistemele germane de rezerv?ri Dertour?i TUI etc) . Pe lâng? penalit??ile indicate mai sus, turistul va suporta ?i eventualele taxe (ex: taxa pentru ob?inere a vizelor), dac? acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen?ia ?i a achitat un avans nu se prezint? în termenul specificat în bonul de comand? sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat?, contractul se consider? reziliat de drept, iar Agen?ia are dreptul de a anula rezerv?rile efectuate în beneficiul turistului cu re?inerea penaliz?rilor prev?zute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Pentru biletele de odihn? ?i/sau de tratament cump?rate prin organiza?ii sindicale, Agen?ia va face restituiri numai în baza cererilor de renun?are contrasemnate ?i ?tampilate de reprezentantul organiza?iei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasad? refuz? s? acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re?ine toate taxele datorate de Agen?ie prestatorilor direc?i, precum ?i cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penaliz?rile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. A lit. d respectiv 6.1.1.B lit. d se aplic? ?i în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina?ie, dac? nu poate pleca în c?l?torie pentru c? documentele personale necesare în vederea efectu?rii c?l?toriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a p?r?si teritoriului ??rii, din alte motive ce ?in de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie s? depun? în scris cererea de renun?are la pachetul de servicii turistice la Agen?ia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun?are nu este luat? în considerare.

6.7. Agen?ia va acorda desp?gubiri în func?ie de gradul de nerespectare a obliga?iilor din contract.

6.8. Agen?ia nu r?spunde în situa?ii de grev?, conflicte politice ?i de r?zboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna?ional, precum ?i în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de r?spundere. Toate aceste situa?ii care nu sunt imputabile nici unei p?r?i se consider? situa?ii de for?? major? ?i exonereaz? de r?spundere Agen?ia.

6.9. Toate sumele men?ionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ?i 6.5 din prezentul contract, se vor re?ine de c?tre Agen?ie din avansul sau pre?ul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f?r? a fi necesar? interven?ia instan?elor de judecat?.

VII. Reclama?ii

7.1. În cazul în care turistul este nemul?umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga?ia de a întocmi o sesizare în scris la fa?a locului, clar ?i explicit, cu privire la deficien?ele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agen?iei, cât ?i prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan?ilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agen?iei:

Telefon:

0743807678

Fax:     

0743807678

E-mail:   

office@4travel.ro

7.2. Atât Agen?ia, cât ?i prestatorul de servicii turistice vor ac?iona imediat  pentru solu?ionarea sesiz?rii. În cazul în care sesizarea nu este solu?ionat? sau este solu?ionat? par?ial, turistul va depune la sediul Agen?iei o reclama?ie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea c?l?toriei, Agen?ia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, s? comunice turistului desp?gubirile care i se cuvin, dup? caz.

 VIII.  Asigur?ri

prin acest document ?i este operator de date cu caracter personal înscris sub nr.0028422. Prin furnizarea datelor dumneavoastr? personale, în?elege?i?isunte?i de acord cu transferarea acestora c?tre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din ?ar??i/sau str?in?tate. Administr?m datele dumneavoastr? personale pe durata necesar? pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data încheierii contractului. Dac?, pe viitor, compania va fi achizi?ionat? de o ter?? parte, este posibil ca datele s? fie transmise pentru continuarea f?r? probleme a activit??ii de afaceri. Furniz?m datele dumneavoastr? autorit??ilor competente ?i forurilor de judecat? la cerere ?i în cazul in care acest lucru este solicitat de legisla?ia relevant?.

10.6. Litigiile ap?rute între p?r?i se rezolv? pe cale amiabil?, în caz contrar p?r?ile în?eleg s? se adreseze instan?elor de judecat? competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 XI. Protectia datelor cu caracter personal

11.1.Respect?m dispozi?iile legale privitoare la protec?ia datelor cu caracter personal ?i punem în aplicare m?suri tehnice ?i organizatorice de protejare a tuturor opera?iunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucr?rile neautorizate sau ilegale, precum ?i pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

11.2.Prelucr?m numele ?i prenumele dumneavoastr?, domiciliul ?i codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

-    executarea contractului încheiat cu dumneavoastr?, inclusiv realizarea activit??ilor efectuate de noi în interesul dumneavoastr? în virtutea contractului dintre noi;

-    îndeplinirea obliga?iilor fiscale legate de plata contractului;

-    transmiterea datelor catre colaboratorii nostrii in vederea atingerii obiectului contractului semnat; aceste date vor fi p?strate pe durata ?inerii eviden?elor contractelor.

11.3.Prelucr?m num?rul dumneavoastr? de telefon ?i adresa dumneavoastr? de e-mail, pentru:

- comunicarea cu dumneavoastr?.

- transmiterea datelor catre colaboratorii nostrii in vederea atingerii obiectului contractului semnat; Aceste date vor fi p?strate pe durata ?inerii eviden?elor contractelor.

11.4.Prelucr?m datele cuprinse în solicit?rile ?i inform?rile dumneavoastr? c?tre noi ?i datele prepu?ilor ?i ter?ilor cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduce?i la cuno?tin??, pentru:- realizarea obiectului contractelor semnate.

Aceste date vor fi p?strate pe durata execut?rii contractului dintre dumneavoastr? ?i subscrisa.

11.5.Nu utiliz?m datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizat? ?i nici pentru realizarea de profile. Nu lu?m niciodat? decizii automate cu privire la dumneavoastr?. Utiliz?m mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condi?ii de securitate. Nu prelucr?m date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

11.6.Respect?m ?i asigur?m în mod strict secretul profesional. Nu dezv?luim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastr? sau îndeplinirea obliga?iilor legale.

11.7.Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce m?sur? p?strarea lor este necesar? scopurilor men?ionate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi ?terse.

11.8.Beneficia?i de dreptul de acces, interven?ie, rectificare ?i portare cu privire la datele pe care ni le furniza?i, s? limita?i prelucrarea realizat? de noi ?i chiar s? solicita?i ?tergerea datelor. Men?ion?m c? interven?ia asupra datelor pe care ni le-a?i furnizat poate fi de natur? s? împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastr? ?i subscrisa. În acest caz subscrsisa este exonerata de r?spundere. V? rug?m s? ne aduce?i la cuno?tin?? solicit?rile dumneavoastr?, în orice modalitate care este asigur?toare cu privire la identitatea solicitantului ?i îndrept??irea lui. V? vom r?spunde neîntârziat. Dac? sunte?i nemul?umit, ave?i posibilitatea s? v? adresa?i ANSPDCP.

 

 

 

Agen?ia de turism,    

   4 Travel

 

Semn?tur?/?tampil?

Turistul,  

Nume ?i prenume

 

Semn?tura,

...............................................................