Contract cadru

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. ...din data .......

Partile contractante:

Societatea  SC BIB 4 TRAVEL SRL cu Rm Valcea, Intrarea Democratiei, nr 9  punct de lucru Rm Valvea, Bulevardul Dem  Radulescu,  email: office@4travel.ro,Cod de Înregistrare Fiscala 40628102, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/285/2019 capital social 25000  lei, titulara a Licentei de turism nr. 1972, pentru Agentia de Turism 4 Travel, Conturi bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA: Cont: RO36BTRLRONCRT0487951301 (lei) si RO83BTRLEURCRT0487951301 (euro), swift code:BTRLRO22ABA, reprezentata prin Buhariu Ionut Bogdan – Administrator, denumita în continuare AGEN?IA 

si Domnul/Doamna   ...........  domiciliat/domiciliata în  ...............  , STR. ................. NR. ...., BL...... AP ..... nr telefon ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ................. eliberat/eliberata de SPCLEP ...........   , la data de- .................., CNP  ..........................in calitate de TURIST.

 Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Servicii contractate/numar de persoane/nume si prenume beneficiari

......................................

.......................................

........................................                                        

Statusul rezervarii/comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare) ......................

În cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

 II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie dupa caz în oricare din urmatoarele situatii :

a) în momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii  de la Agentie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 20 - 80 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicita serviciile. Dacainscrierea intervine cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. În cazul în care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii  calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.

2. În cazul în care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite în scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.

c) în momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata îndeplinita prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara încheierea în forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului în modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informatiile si fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara însa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de calatorie.

  III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului  este de ..........  si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

În situatia contractarii serviciilor turistice in regim earlybooking, reducerea este inclusa în pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

 3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:.................

a)  Achitat avans .......    .   Rest de plata ...............- pana in  ......................

b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentasi neachitata.

 3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie în scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea  prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta STANDARD

30% din pretul pachetului turistic la înscriere;

70% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plecarii;

B. termene de plata oferta  EARLY BOOKING

30% din pretul pachetului turistic la înscriere;

40% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de EarlyBooking;

30%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea plecarii.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si ofertaearlybooking) se aplica în toate cazurile, cu exceptia celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valuta specificataîn contract sau în RON la cursul de vânzare spot comunicat de  Banca Transilvania S.A.  în ziua emiterii facturi, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.

 IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai în situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. În cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc în oferta proprie a agentiei de turism, sau în cazul în care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data începerii calatoriei. 

În cazurile  prevazute la pct. 4.7. literele b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.

4.3. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice având în componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea înscrisa în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager si transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care turistul nu va fi despagubit în nici un mod având în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5.  Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.6. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentianu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze valoarea serviciilor achizitionate.

c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor  prevazute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

În situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  înainte sau dupa începerea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel în aceeasi zona sau într-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; în cazul în care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile înainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, faraînsa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin  7 zileînainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

 d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13.

4.9. Agentia parte în contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poartaîntreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se încaseazaîn numele si pentru Agentia Alba Tourism. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având în vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeazaîn general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului în functie de disponibilitati.

V. Drepturile si obligatiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare acesta poate (în functie de conditiile furnizorilor de servicii: transportatori, sisteme de rezervari etc), sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesitaîndeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare în România, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a turistului. În functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, având însa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, în cazul aplicarii clauzelor prevazute în cap. IV pct. 4.7. literele  b) si  c), hotarârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, în sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarâri a instantei de judecata,  pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristicepremergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).

c) anularea s-a facut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterala îi este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre turist.

Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor  prevazute la Cap. VI  din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), în vederea acordarii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria împreuna cu minori, situatia în care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. În cazul în care turistul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

 5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

 5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la întors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 VI. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:

A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plecarii;

b) 70% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecarii;

c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

 B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING

100% din pretul pachetului de servicii

 6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplicaîn toate cazurile, cu exceptia celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertoursi TUI etc) . Pe lânga penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinere a vizelor), daca acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comanda sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. A lit. d respectiv 6.1.1.B lit. d se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.

6.7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.8. Agentia nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Reclamatii

7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agentiei:

Telefon: 0743807678

E-mail:   office@4travel.ro

7.2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat  pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

 VIII.  Asigurari

prin acest document si este operator de date cu caracter personal înscris sub nr.0028422. Prin furnizarea datelor dumneavoastra personale, întelegetisisunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tarasi/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data încheierii contractului. Daca, pe viitor, compania va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.

10.6. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 XI. Protectia datelor cu caracter personal

11.1.Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem în aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

11.2.Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

-    executarea contractului încheiat cu dumneavoastra, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi în interesul dumneavoastra în virtutea contractului dintre noi;

-    îndeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata contractului;

-    transmiterea datelor catre colaboratorii nostrii in vederea atingerii obiectului contractului semnat; aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor contractelor.

11.3.Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail, pentru:

- comunicarea cu dumneavoastra.

- transmiterea datelor catre colaboratorii nostrii in vederea atingerii obiectului contractului semnat; Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor contractelor.

11.4.Prelucram datele cuprinse în solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru:- realizarea obiectului contractelor semnate.

Aceste date vor fi pastrate pe durata executarii contractului dintre dumneavoastra si subscrisa.

11.5.Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor în conditii de securitate. Nu prelucram date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

11.6.Respectam si asiguram în mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau îndeplinirea obligatiilor legale.

11.7.Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

11.8.Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastra si subscrisa. În acest caz subscrsisa este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si îndreptatirea lui. Va vom raspunde neîntârziat. Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP.

Agentia de turism,    

   4 Travel

Semnatura/Stampila

Turistul,  

Nume si prenume

Semnatura,

...............................................................